Kommuners socialtjänst bidrar till att legitimera barnäktenskap vilket avslöjats av Ekot i veckan. Asylsökande minderåriga barn, framför allt flickor, placeras i samma bostad som den person de påstås vara gift med. Myndigheternas agerande sänder därmed indirekt signaler till flickorna att ”äktenskapet” är giltigt.

Detta är oacceptabelt. Asylsökande barn ska gå i skola och få det stöd och skydd de behöver, inte hamna i äktenskapsliknande förhållanden. Barnäktenskap är förbjudet och skyddet ska gälla alla barn, även dessa flickor. Med anledning av detta vill Liberalerna se en haverikommission som granskar agerandet hos berörda till exempel socialtjänsten, men även myndigheter som Socialstyrelsen och Migrationsverket kan behöva ingå i granskningen. Kommissionen ska synliggöra brister och klargöra orsakerna till att det förekommit att svenska myndigheter bidragit till att upprätthålla barnäktenskap.

En annan viktig aspekt avseende ensamkommande barn och deras boenden handlar om att många ensamkommande barn och unga placeras hos anhöriga eller någon annan person som uppges ha koppling till barnet. Dessvärre fungerar kontrollen av dessa hem där ensamkommande barn placeras inte tillräckligt väl. Från Liberalernas sida vill vi att socialtjänsten ska göra en noggrann skyddsbedömning av alla ensamkommande barn som ska placeras hos anhöriga. Det är särskilt viktigt att flickor inte placeras hos personer som uppges som anhöriga utan att en förhandsbedömning görs av flickans situation i förhållande till de vuxna. Samhället måste också återkommande följa upp situationen för dessa barn, allt för att motverka olika former av utnyttjande och missförhållanden.

Christna Örnebjär (L)

Läs frågeställningen till regeringens statsråd i frågan på riksdagens hemsida http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Interpellation-201516323-Bar_H310323/