Under 2015 tog vårt land emot fler flyktingar än någonsin. Bland de nyanlända finns också ett stort antal välutbildade personer, däribland läkare och andra vårdutbildade. Vi måste på alla sätt ta tillvara på den kompetens dessa människor har med sig i bagaget.

En kvalitetssäkrad och effektiv valideringsprocess med tillgång till praktikplatser och utbildning i svenska språket är avgörande. Att också så tidigt som möjligt få komma in i sjukvården är viktigt för att både kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt och kunna vidmakthålla det medicinska utövandet men också för att få öva på språket och få förståelse för den nya kulturen.

Regionens tidigare projekt “Snabbspår för arbete och utbildning inom hälso- och sjukvård” har nu utvecklats och utmynnat i ett nytt, längre projekt kallat “Vägen till svensk legitimation”. Enligt projektplanen kommer projektet fokusera på strategiska urval av deltagare genom att personer som förväntas klara samtliga steg under legitimationsprocessen väljs ut. Detta också för att bättre kunna matcha deltagare mot regionens behov av rekrytering inom bristyrken. Projektet ser mycket lovande ut och det är glädjande att man kommit igång.

Samtidigt är det viktigt att inte missa de som av olika skäl inte omfattas av projektet men som ändå har förutsättningar att bli verksam i sjukvården. I Örebro län finns ett antal läkare som inte omfattas av projektet men med samma behov av att få komma in i sjukvården, inte minst för att klara det prov som leder till legitimation. En av dessa har beskrivit för oss i Liberalerna hur han enträget försökt få en praktikplats men utan framgång. Hur stöttar regionen de som inte kommer med i urvalet och därmed inte omfattas av projektet? Vilka möjligheter finns det för dem, och även andra yrkesgrupper inom vården, att få tillgång till en praktikplats?

I en del andra regioner erbjuds läkare som klarat språktestet möjlighet att arbeta som läkarassistenter fram tills dess att valideringen är klar och de har klarat kunskapsprovet. Den möjligheten finns även i Örebro men kräver att den nyanlände själv tar alla initiativ och nödvändiga kontakter. Många i den här gruppen är fullt kapabla att få tag i ett arbete av egen kraft, men det är tuffa krav att ställa på den som redan är i en utsatt situation och kanske saknar nätverk i sitt nya land. Det kan leda till att vi går miste om värdefulla kompetenser.

Med anledning av detta har Kajsa Rosén (L) ställt följande frågor till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S)

Vilken tillgång till praktikplatser finns det för de nyanlända läkare eller andra yrkeskategorier inom vården som inte omfattas av projektet “Vägen till svensk legitimation”?

Avser majoriteten verka för att förbättra möjligheten för nyanlända läkare att i väntan på legitimation kunna arbeta som läkarassistent?

Frågorna ska besvaras på nästa regionfullmäktige den 15 juni.