Se alla

Handlingsprogram

Handlingsprogram 2023-2026 för Liberalerna i Örebro län

Liberalernas handlingsprogram 2023- 2026 pekar ut den riktning som kommer ligga till grund för politiken som förs kommande mandatperiod. Förvaltningen av Region Örebro läns verksamheter och samarbetet med kommuner, staten, företag och föreningar behöver liberaliseras och moderniseras för en ny tid. Ska hela länet leva och ge människor den frihet de förtjänar behöver Örebro län en ny start.

Vi behöver bli bättre rustade för att möta olika samhällsförändringar. Därför går Liberalerna till val på flera viktiga reformer för en bättre och tryggare sjukvård i hela länet, för en jämlik och flexibel kollektivtrafik, och en region där ett rikt kulturutbud och bra företagsklimat möter medborgarna.

Liberalerna vill:


Arbeta utifrån dess punkter

  • Rätten till en egen husläkare är alltjämt viktig att slå vakt om i hela länet. Det handlar om en jämlik vård i hela länet och en värdig vård hela livet
  • Psykiatrin och den akutpsykiatriska vården behöver rustas upp för att möta ökade behov bland länsinvånarna, särskilt hos våra ungdomar
  • Det krävs en bättre dimensionering och fler händer inom vården
  • Tandvården måste stärkas för att nå ut till alla länsinvånare
  • Kulturen behöver få en mer framskjutande plats och spridas i hela länet
  • Regionens krisberedskap måste bli en självklarhet på den politiska dagordningen
  • Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig i hela länet
  • Tillväxtpolitiken behöver fokusera på förutsättningar inte enskilda företag
  • EU-samarbetet ska bli en självklar del hos alla länets aktörer

Rätten till en egen husläkare
Det finns stora behov av reformer för svensk sjukvård. Även om mycket fungerar bra inom regionens sjukvård, är det bristerna som känns mest för den utsatta. Primärvården som är den fösta kontakten med vården och en väg in måste därför stärkas.

Liberalerna driver frågan om att etablera ett system med husläkare som är den läkare inom primärvården som har ett helhetsansvar för dig och din vård. Husläkaren ser till att du inte fastnar i vårdkarusellen och sköter kontakter med övriga delar av vården. Det ska vara lätt att få rätt vård och din husläkare är din trygghet för att så blir fallet.

En fast vårdkontakt och möjlighet att välja sin egen husläkare ska tillgodoses och bli en självklarhet. Det innebär fler fasta läkare och sjuksköterskor behövs på vårdcentralerna för att öka kontinuitet och patientsäkerhet. Utbildningsmöjligheterna för allmänläkare och ersättningen till vårdcentralerna, samt arbetsmiljön behöver även bli bättre.

Rusta psykiatrin och den akutpsykiatriska vården
När man blir sjuk ska den offentliga sjukvården ta hand om ens behov, vare sig det är på grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Vården kring den psykiska hälsan har länge varit eftersatt i både resurser och intresse, men den psykiska ohälsan kan drabba oss alla och kosta mycket mer för individen i mänskligt lidande och för samhället om den inte tas på allvar.

Liberalerna arbetar därför för att vård för psykisk sjukdom ska likställas med övrig vård. Vi behöver fler som arbetar med de som är i behov av stöd för att klara av vardagen och hantera problem innan det går för långt. Ett särskilt fokus måste även läggas på barn och ungdomspsykiatrin då ett barn som växer upp utan stöd för sin psykiska ohälsa kan få en svårare tid i vuxenlivet.

I arbetat med att likställa psykisk sjukvård med övrig vård behövs ett utvecklat arbete med den akutpsykiska vården. När någon drabbas av akut psykisk sjukdom ska den bemötas av professionell vårdpersonal, inte polis och brandkår. Den här akuta resursen måste finnas tillgänglig dygnet alla timmer precis som övrig akutsjukvård.

Fler händer i vården
Sjukvården måste ovillkorligen stärkas. Vi arbetar för fler händer i inom regionens sjukvård. En viktig fråga är att skapa förutsättningar för en stabilitet och överkapacitet inom sjukvården. Pandemin har på ett påtagligt sätt visat oss att vi behöver stärka upp beredskapen i flera hänseenden. Patientsäkerheten påverkas av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist.

Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder ett lågt antal vårdplatser per invånare. En överbelastad och skör sjukvård kan kopplas till onödigt lidande och även ökad dödlighet. För att vända denna utveckling så krävs omfattande reformer, både nationellt och regionalt. Det kommer vara av största vikt att säkerställa tillgången på vårdplatser och en ökad personaltäthet inom sjukvården.

Tandhälsa ska inte vara en plånboksfråga
Högkostnadsskyddet behöver stärkas. Högkostnadsskyddet innebär att en individ betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Vi vill öka möjligheten för delbetalning inom beloppsgränserna.

Abonnemangstandvård (så kallad frisktandvård hos folktandvården) skyddar patienter mot obehagliga överraskningar i form av dyra tandläkarräkningar, samtidigt som det lönar sig för tandvården att arbeta förebyggande. Liberalerna vill att abonnemangstandvård ska ingå i högkostnadsskyddet, så att den som får höga avgifter på grund av tandproblem inte behöver betala allt själv.

Kultur i hela länet
Den mänskliga utvecklingen är en självklar del av den regionala utvecklingen. Samhällets framåtskridande är en kombination av teknisk framgång och individuell upplysning. Utan att förstå sin samtid och kunna blicka tillbaka på sin dåtid blir uppdraget att utveckla framtiden till det bättre omöjlig. Därför behöver den människliga och kulturella utvecklingen jämställas med den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Avsaknaden av ett rikt, utmanande, utbildande och estetiskt tillagande kulturliv skapar själsligt fattiga människor.

Den professionella kulturen måste få en framskjuten roll inom den regionala utveckling och tillgängligheten till kultur oavsett vart man bor i länet behöver bli en självklarhet. Kulturen och kulturupplevelser måste även nå ut till barn och unga i högre utsträckning.

Krisberedskap
Kriser och katastrofer kommer ske. Vi kan aldrig veta när och exakt hur det kommer se ut men vi behöver vara beredda för det oväntade. Region Örebro län måste klara av att upprätthålla sin verksamhet i varierande grad beroende på krisens allvar. Det handlar om att tillgodose vårdpersonalens arbetsmiljö i svåra situationer men även att kunna erbjuda grundläggande livsnödvändigheter som mat och vatten för patienter under en utdragen krisperiod.

Tillgänglig kollektivtrafik
Regionens kollektivtrafik måste ses både ur ett marknadsperspektiv samt ett kompensatoriskt perspektiv. Att resa inom Örebro län ska inte vara kostnadsfritt utan kollektivtrafiken ska i större utsträckning öka sin självfinansiering. För att klara av en framtid med minskat bilanvändande är det viktigt att kollektivtrafiken blir mer attraktiv som alternativ till bilen.

Kollektivtrafikens roll för rörlighet och tillgänglighet i glesbygden är viktig att slå vakt om. För många som bor i glesbygd finns redan idag dålig tillgänglighet till linjetrafik och pendlingsmöjligheter om bilen inte är ett alternativ. Det måste bli bättre. Den samhällsservice som kollektivtrafiken innebär behöver stärkas i glesbygd och kostnaden för kollektivtrafiken måste vara rimlig för den som väljer att pendla långa sträckor.

Stärk företagens förutsättningar
Tillväxtpolitiken ska utgå ifrån ett marknadsperspektiv där förutsättningar ska öka. Den nuvarande företagsspecifika politiken skapar ett företagsklimat där vinnare utses på förhand och hindrar en fri konkurrens om både kunder och kompetens bland länets företagare.

Ett starkare Europasamarbete
Sverige är en del av den Europeiska Unionen. Samtliga kommuner, regioner, företag och föreningar har stora möjligheter genom de europeiska fond- och strukturprogrammen att stärka in verksamhet genom projekt och samarbeten finansierade av EU.