Se alla

Liberalernas budget 2025

Liberalernas budget med verksamhetsplan 2025 samt planering 2026-2027

Liberalerna i Region Örebro län föreslår en budget som fokuserar på att skapa en rättvis sjukvård där ekonomin är hållbar på lång sikt och regionens verksamhet kan försörjas på ett värdigt sätt. Vi ser ett behov av en realistisk budget som håller nere ökade kostnader, samtidigt som kärnuppdraget alltid är i fokus: att erbjuda den bästa möjliga vården till de som behöver den mest, oavsett var i länet de bor.

Långsiktigt hållbar ekonomi och värdig försörjning av regionens verksamhet krävs inför framtiden. Det ekonomiska läget i region Örebro län är mycket allvarligt. Allt för länge har verksamheter inom regionen tillåtits att använda mer resurser än vad de blivit tilldelade utan att motivera kostnaderna. Det här sätter denna budget stopp för. De ramar som fullmäktige beslutar är inget mål utan en absolut gräns. Om en nämnd inte kommer att klara av sin verksamhet inom satt budget ska den begära en ramförstärkning av fullmäktige eller prioritera om inom sin verksamhet. Att använda mer pengar än vad som tilldelats är inte acceptabelt i några led inom Region Örebro läns verksamheter.

En effektiv resursanvändning behövs där varje krona användas effektivt. Vi prioriterar vård av hög kvalitet framför administrativa kostnader och byråkrati. Genom att skära ner på onödiga utgifter kan vi frigöra resurser till vårdinsatser som gör verklig skillnad. Där finns stor potential i att effektivisera administrativ personal och fylla över resurser till ett mer vårdnära arbete. Samtidigt bör en större del av resurserna som i nuläget läggs på kommunikation effektiviseras och den politiska verksamheten ska svara för sin egen kommunikation gällande politiskt fattade beslut i högre grad.

Prioritering av de mest behövande i vården ska vara rättvis och de som är i störst behov ska få den bästa vården. Riktlinjer och patientavgifter behöver ses över så att vården kan gå till de mest behövande. Det innebär att avgifterna för att missade besök måste höjas och regelverket stramas upp så att det inte räcker med att skylla på trafik för att få avgiften struken. Sällanbesökare som överutnyttjar vårdens resurser ska även betala mer än de kroniker som inte kan eller ska avstå från att söka vård.

Nytänkande inom primärvården med husläkare krävs för att lösa vårdcentralernas underfinansiering. Oavsett om du bor i stad eller på landsbygd ska du ha tillgång till högkvalitativ vård. För att uppnå detta krävs innovativa lösningar kring hur primärvården är utformad. Vi vill se till att patienter får möjlighet att träffa och lära känna sin läkare nära där de bor. Detta främjar kontinuitet och trygghet i vården.

Alternativa inkomstkällor måste i högre grad få möjlighet att bidra till Region Örebro län ekonomi. Nuläget där reklam, sponsring och andra alternativa intäkter inter ses som något önskvärt i regionen måste förändras. Sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen lider ekonomiskt över att dagens ideologiska beslut om att enbart skattemedel ska tillåtas bidra till den offentliga verksamheten. Ett mer tillåtande sätt till näringsliv och civilsamhälle kan öka intäkterna för Region Örebro län.

Genom dessa åtgärder strävar Liberalerna i Region Örebro län efter att skapa en rättvis, hållbar och värdig vård som gynnar alla invånare, nu och i framtiden.

Läs hela vår budget genom att klicka här