Den handlingsplan för suicidprevention som nu föreslås för Örebro län saknar ekonomi, ordentliga analyser och konkreta förslag. Det menar Liberalerna som är kritiska till det förslag som nu presenteras.

-Örebro län har bland de högsta självmordstalen i hela landet och borde vara ledande i arbetet med suicidprevention. Trots detta saknas konkreta förslag och ordentliga analyser i handlingsplanen för att minska antalet självmord i länet. Det finns risk att en sån här handlingsplan blir en hyllvärmare säger Anna Ågerfalk (L), oppositionsråd i Region Örebro län.

Liberalerna vill bl.a. att en ambulans med specialistutbildad personal som arbetar med patienter med psykisk ohälsa införs för att minska självmordstalen. Detta har visats sig framgångsrikt i bl.a. Stockholm som införde denna typ av ambulans förra året. Man vill också att en tidplan införs, utser ansvariga enheter och att en ekonomisk kalkyl presenteras för att man ska se att tillräckliga resurser avsätts.

-För att en handlingsplan ska få effekt krävs det att det finns ekonomiska resurser som finansierar de insatser som krävs, annars riskerar handlingsplanen inte bli mer än en plan. Att utelämna detta är oseriöst säger Anna Ågerfalk (L)

Antalet 16-24-åringar som söker sig till psykiatrin ökar dramatisk, många av dessa går i skolan, trots detta nämns knappt skolan i handlingsplanen. Samtidigt saknas analyser som visar i vilka kommuner behovet är om störst och vilka åtgärder som behöver sättas in för att komma åt problemen.

-Psykisk ohälsa är inte begränsat till skolan, hemmet eller en viss tidpunkt. Det måste finnas ett gemensamt ansvar mellan kommun och region för att människor inte ska falla mellan stolarna om de drabbas av psykisk sjukdom. Vi måste kunna erbjuda en vård i världsklass oavsett tidpunkt, bostadsort och ålder avslutar Anna Ågerfalk (L)

Anna Ågerfalk,
Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna
Region Örebro län