Att minska förekomsten av psykisk ohälsa är ett långsiktigt arbete. Vi kan inte nöja oss med att söka bästa sätt att identifiera och bota psykisk ohälsa, vi behöver också förstå anledningar till att den uppstår i ökad omfattning för att skapa bättre förutsättningar för fler att slippa må dåligt.”

Läs hela rapporten här: Rapport Psykisk ohälsa

 

Våra förslag i korthet

Vi vill

 • Genomföra en extern totalöversyn av hela psykiatrin
 • Undersöka möjligheterna att  upprätta enbart utomlänsavtal för rättspsykiatrisk vård
 • Korta väntetiderna till BUP genom strategiska lönesatsningar för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens
 • Skapa en gemensam nämnd där alla berörda myndigheter och parter som har ansvar för barnet agerar som en enad kraft för att möta barnets behov i ett tidigt skede
 • Återskapa kunskapsskolan med ordning och reda och tydliga förväntningar på eleven
 • Införa fastläkare (husläkare) på vårdcentralerna
 • Ha tidiga insatser och ”samtal före medicin” ska vara utgångspunkten för hur vi organiserar vården och vårdprocesser
 • Stärka vårdcentralernas psykosociala kompetens, med krav på psykologer, kuratorer och kontinuerlig fortbildning i psykiatri för allmänläkare
 • Skapa bättre former för samverkan mellan psykiatrin och primärvården
 • Öppna fler äldrevårdsmottagningar som ska ha god kunskap om det friska åldrandet såväl som åldrandets somatiska och psykiska sjukdomar, med start på Ängens vårdcentral i Örebro
 • Skapa en väg in i den psykiatriska vården och en tydlig intern organisation där patienten inte behöver vara sin egen vårdkoordinator
 • Öppna fler slutenvårdsplatser så att fler patienter kan ges möjlighet att få ett eget rum
 • Att barn som vårdas inom den psykiatriska slutenvården ska ha rätt att mötas av personal med särskild kompetens att vårda barn
 • Ha tydlig uppföljning kring arbetet med såväl arbetsmiljö som vårdmiljö inom den slutna psykiatriska vården
 • Återupprätta en trygg och säker psykiatrisk intensivvård (PIVA)
 • Ha tydlig uppföljning av patienternas upplevelse av den psykiatriska vården och av arbetet med självvald inläggning
 • Minska antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin
 • Stärka kunskapen kring suicid hos vårdpersonal utanför psykiatrin
 • Etablera en psykiatrisk akutambulans i regionen
 • Öka enhets- och verksamhetschefernas ansvar och befogenheter att driva och utveckla verksamheten
 • Inrätta karriärtjänster för specialistsjuksköterskor för att få fler psykiatrisjuksköterskor att vidareutbilda sig och stanna kvar
 • Säkerställa att det finns utrymme för kompetensutvecklingsinsatser för såväl medarbetare som chefer
 • Stärka civilsamhällets roll i arbetet för psykisk hälsa
 • Att Region Örebro län årligen upprättar ett särskilt bokslut för psykisk hälsa

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.