Liberalerna i Örebro län lägger en gemensam budget med Moderaterna i Örebro län.

Budgeten i sin helhet finns att läsa här.

Antalet patienter på vårdcentralerna ökar i länet, inte minst i Örebro kommun. Mellan 2500-3000 nya patienter per år motsvarar två nya distriktsläkare varje år.

Det är framförallt den ökade invandringen som inneburit en kraftigare befolkningsökning än vad tidigare prognoser visat. Befolkningsökningen på knappt 3000 personer per år, innebär i praktiken krav på två nya fasta distriktsläkartjänster per år och en helt ny vårdcentral vartannat år. Planeringen för detta måste starta omedelbart

Läs Anna Ågerfalks (L) kommentarer om Liberalernas viktigaste satsningar i budgeten:

Fast läkare på vårdcentralen

  • Målsättningen för regionen måste vara att öka antalet fastanställda läkare, inte minst på vårdcentralerna. Det görs framförallt genom att förbättra arbetsvillkoren i ett brett perspektiv. Visst handlar det om lönesättning. Men viktigare är nog att ge läkarna mer makt över hela sin arbetssituation, utan den övertunga administration som ofta finns inom offentlig sektor.

Kontinuitet

  • En av de viktigaste faktorerna för en bra vård är kontinuitet. Det gäller framförallt ur ett patientperspektiv. Som patient ska du kunna känna dig trygg i att du träffar den läkare du känner och som känner dig, när du söker vård. Men även för våra medarbetare är kontinuiteten viktig. Ett ständigt byte av arbetskamrater skapar risker för en mindre effektiv arbetsplats, när kompetens ständigt måste ersättas.

20 miljoner för att stärka vårdcentralerna.

  • Jag har under hela min tid som regionråd arbetat för ett större fokus på vårdcentralernas viktiga arbete. Kan vi få primärvården att fungera bättre, kommer också sjukhusvården att avlastas. Därför är jag nöjd att vår budget innehåller en mycket tydlig satsning på vårdcentralerna. 20 miljoner kronor är ett första steg för att öka vårdcentralernas möjligheter att möta patienterna på bästa sätt.

Bättre möjligheter för fler privata alternativ.

  • Fortfarande är Örebro län ett av de län där privata aktörer inom vården är mer eller mindre portförbjudna. Jag menar att vi omedelbart måste öppna för fler privata aktörer, och först göra det möjligt för privatägda vårdcentraler. När befolkningen växer så snabbt som den gör idag finns inga möjligheter för regionen själv att klara denna uppgift. Vi måste bort från ett socialistiskt perspektiv där regionen ska göra allt, till ett liberalare där patientens behov sätts i centrum

Från höger: Sebastian Cehlin (M), Anna Ågerfalk (L) och Ola Karlsson (M)