Se alla

Reformera primärvården – du ska veta vem din läkare är

Måndag 8 maj 2023

Primärvården har det grundläggande ansvaret för din hälsa och det är oftast där som du får en första kontakt med sjukvården. Vårdcentralerna måste därför vara lättillgängliga, inkluderande och finnas nära de människor som ska nyttja den, vilket inte alltid är fallet inom Region Örebro län.

Den process som nu pågår med att förändra primärvården i Sverige behöver både göras snabbt och bli genomgripande. Självklart är det viktigt för professionen, men för patienterna är det direkt avgörande att vi lyckas reformera den svenska primärvården. En del av jobbet är påbörjat, men stat och region behöver sannolikt kavla upp ärmarna och göra ännu mer. Det kan handla om förslag och lagar, utbildningsplatser och stimulerande åtgärder för att behålla anställda. Kompetensförsörjningen lyfts nästan alltid fram som en avgörande knäckfråga att lösa.

Sedan den 1 juli 2022, efter riksdagens beslut, gäller kortfattat följande: Patienter ska listas på en vårdcentral eller hälsocentral och där få en tydligare rätt till fast läkare. Regionerna har enligt lag rätt att tillfälligt begränsa antalet listade patienter på en vårdcentral. Det ska även finnas en elektronisk tjänst för att lista sig. Slutligen är den generella hållningen att man som patient högst får lista om sig två gånger per år.

Nu måste detta bli verklighet och verkstad. En viktig del är att patienterna på allvar ges möjlighet att lista sig på namngiven läkare, inte bara på vårdcentral. Det är i alla lägen en fördel att veta vilken läkare som är medicinskt ansvarig. Det är likaså av vikt att alla ges möjlighet att lista sig på en läkare oavsett ålder eller hur man mår just nu – för du kan inte med säkerhet veta vem som kommer att bli sjuk, varken i dag eller i morgon.

Får vi ett läge där distriktsläkaren och patienten lär känna varandra något ökar patientsäkerheten. När det finns en personkännedom utöver journalanteckningarna ökar möjligheterna för läkaren att se förändringar och tecken hos patienten som skulle varit omöjligt utan personkännedom.

Kontinuiteten kan också leda till att patientens förtrolighet gentemot läkaren ökar och vederbörande vågar ta upp saker som annars skulle förblivit osagt. En reformerad primärvård, likt beskrivet, leder förhoppningsvis till bättre och ökade förebyggande insatser, att sjukdomstillstånd i högre grad kan undvikas och att liv i än större utsträckning än i dag kan räddas.

Alla länsinvånare ska därför kunna lista sig på en namngiven läkare vid en vårdcentral som man själv har valt. Det är dags att anställningar av läkare vid vårdcentralerna blir tillräckligt flexibla för att kunna möta det stora vårdbehov som finns och för att kunna möjliggöra för alla att lista sig. Det behövs därför fler ST-läkare i allmänmedicin vid vårdcentralerna och de som är specialister i annat än allmänmedicin bör i större utsträckning arbeta vid en vårdcentral om rätt handledning ges.

Det är också dags att se till att vårdcentralernas arbete kan skräddarsys och anpassas efter lokala förutsättningar. Ska vårdcentraler kunna drivas på ett adekvat sätt även i mer krävande och utsatta områden behövs förändringar. Det är dags att vi bygger en primärvård värd namnet – där du vet vem din läkare är.

Fredrik Askhem (L)

oppositionsråd, Region Örebro län