Se alla

Utred en utbildning för ambulanssjukvårdare

Pressmeddelande

Lördag 27 november 2021

ALARM-Ambulansförbundet och Liberalerna i Region Örebro län vill tillsammans se att regionen utreder möjligheten till att starta en utbildning för ambulanssjukvårdare i länet. Ambulanssjukvården inom Region Örebro län har under den senaste tiden haft en återkommande problematik med bemanningen, menar Liberalerna. Därför vill Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman se att regionen utreder frågan om att starta en utbildning för ambulanssjukvårdare i länet.

Vi behöver säkra framtida rekryteringsbehov och stärka länets ambulansberedskap. Region Örebro län behöver återigen ta upp frågan kring att utbilda och anställa ambulanssjukvårdare. Det finns goda möjligheter att samverkan med både universitetet och folkhögskolorna för att få ihop en utbildning i länet, säger Willhelm Sundman (L).

Tidigare har en ambulanssjukvårdarutbildning motsvarande två års heltidsstudier funnits via Örebro universitet i Karlskoga. Utbildningen ledde fram till en högskoleexamen med möjlighet att läsa ytterligare cirka ett år för att avlägga en sjuksköterskeexamen. Ambulansförbundets förbundsordförande Henrik Johansson är kritisk till den brist på utbildningsmöjligheter för ambulanssjukvårdare som nedläggningen har lett till.

Flera stora regioner har ett skriande behov av utbildade ambulanssjukvårdare. Idag utbildas ambulanssjukvårdare vid yrkeshögskolor som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, men i Örebro län finns ingen sådan utbildning, vilket är ett problem för kompetensförsörjningen, säger Henrik Johansson, Förbundsordförande vid ALARM-Ambulansförbundet.

I nuläget löser ambulansverksamheten en del av sin bemanningsproblematik genom att ta in pensionärer och studenter för att klara av sin verksamhet. Det här menar både Liberalerna och ambulansförbundet är problematiskt.

Ambulanssjukvården i Region Örebro län kan inte fortsätta att ta in studenter utan blåljusträning och prehospital skolning från läkar- och sjuksköterskeutbildningen för att bemanna regionens akutambulanser när det finns erforderligt utbildad ambulanspersonal säger Henrik Johansson, Förbundsordförande vid ALARM-Ambulansförbundet.

Vi kan inte ha en ambulansverksamhet som förlitar sig på pensionärer för att klara av sitt uppdrag. Det behövs en långsiktig plan för att trygga kompetensen. Den som är i nöd ska vara säker på att en ambulans kommer när man ringer, avslutar Willhelm Sundman (L).

För mer information kontakta:                                                                                   
Willhelm Sundman                                                         Henrik Johansson
Liberalerna Region Örebro län                                      ALARM-Ambulansförbundet
Oppositionsråd                                                              Förbundsordförande
Tel: 070 352 94 06                                                         Tel: 08-533 32 030
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se                   E-post: henrik.johansson@ambulansforbundet.se