Se alla

Alkohol

Bruket av alkohol blir mer normaliserat men problemen som alkoholen för med sig kan inte bortses ifrån.

Alkoholen i samhället har en särställning där det finns en bred acceptans på ett sätt som tobak och andra skadliga medel inte har. Farorna med bruket är väl kända men trots detta finns alkoholen som en normal företeelse i vår vardag. Som en organisation vars arbete handlar om att stärka länsinvånarnas hälsa behöver Region Örebro län på ett mer strukturerat sätt möte de problem som alkoholen skapa

Nolltolerans för representation med alkohol
Alkoholanvändning i andra syften än de medicinska inte ska utgöra en del av Region Örebro läns verksamhet. Region Örebro län som organisation har tydliga regler som säger att all representation ska vara alkoholfri. Det gäller såväl intern som extern representation där det ska endast tillåts serveras lättöl, bordsvatten eller annat jämförbart alternativ.

Den möjlighet till undantag som finns i riktlinjerna för representation med alkohol undergräver regionens trovärdighet i frågan och måste därför avskaffas. Undantaget säger att efter medgivande av regionfullmäktiges ordförande, regionstyrelsens ordförande eller
regiondirektören kan alkoholhaltig öl och/eller vin serveras. Det här är problematiskt då det inte finns några legitima skäl till varför ett undantag från riktlinjerna bör vara möjlig.

Tillgängligt stöd
Stöd för att hantera ett riskbruksbeteende av alkohol ska finnas tillgängligt i primärvården och kunskap om de evidensbaserade behandlings- och egenvårdsmetoder som utvecklas ska spridas till länets vårdcentraler.

Alkolås och alkoholtester
Inom Region Örebro län finns ett stort antal fordon, såväl egna som upphandlade via olika hyrbilsbolag. Behovet av funktionella fordon är för många verksamheter stort och förväntas öka. Regionens fordon kan används dygnets alla timmar och av olika förare.

Liberalerna vill se ett införande av alkolås i merparten av regionens fordon och även vid upphandlade inhyrda fordon. Undantaget är utryckningsfordon där annan form av alkoholmätning kan ske. Risken att omkomma i trafiken är tolv gånger högre för en förare
med 0,2–0,4 promille, jämfört med att köra nykter.

Region Örebro län ska vara en arbetsgivare som så långt det är möjligt arbetar olyckspreventivt. Genom att införa obligatoriska alkolås så kan vi förebygga olyckor och även snabbt fånga upp personer som har ett alkoholberoende.

Liberalerna vill:

  • Säker att utryckningspersonal genomför ett godkänt alkotest innan påbörjat pass
  • Sätta in alkolås i samtliga fordon som inte är utryckningsfordon
  • Säkerställa att representation är alkoholfri utan undantag