Se alla

Trygg vård för utsatta

En god och jämlik vård måste utgå ifrån att det finns de i vårat samhälle som har svårare att nå vården på grund av sociala utmaningar. På grund av dessa orättvisor behöves ett medvetet arbete för att nå ut och erbjuda en trygg vård för samhällets utsatta grupper.

Hemlöshet är inte sjukdom
Den som är hemlös förtjänar lika god vård som den som har en bostad. Primärvården för hemlösa tillsammans med psykiatri, hudläkare, tand och fotvård behöver ha en uppsökande verksamhet bland hemlösa.

Passet ska inte avgöra din rätt till vård
Att vara på flykt innebär ofta att leva i en mycket utsatt vardag. Region Örebro län ska inte göra vardagen svårare för den som flytt till Sverige och befinner sig inom Örebro län. Gömda och papperslösa ska ges god tillgång till brådskande hälso- och sjukvård.

Ingen ska vänta på missbruksvård
Primärvården måste kunna fånga upp missbrukare innan sjukdomen ökar deras sociala utsatthet. Tillnyktringsenheten kan ge både patienter och närstående råd och stöd. Sprutbytesprogram minskar smittspridning, öppnar kontaktytor mellan missbrukare och
sjukvård och ger unika möjligheter till rådgivning, testning och information. Dessutom ökar möjligheten till rehabilitering.

Vi vill även se nattöppen infektionsmottagning och anställa fler akutläkare och andra specialister med fast hemvist på akutmottagningarna.

Ingen ska falla i missbruk
Regionens åtgärder mot drogmissbruk måste drivas målmedvetet antingen det sker i egen regi eller i samverkan med kommunerna och olika organisationer. Utvecklingen på missbrukarområdet måste följas med stor uppmärksamhet.

Tidig upptäcka och tidiga samordnade insatser är nödvändiga. Begreppet missbruk bör ersättas med skadligt bruk. För att minska stigmatisering. Med skadligt bruk menas att användandet leder till problem för hälsan och/eller får sociala konsekvenser.

Det är viktigt att vi arbetar preventivt med att ingen ska falla i missbruk. Det finns många människor som löper en större risk för ett problematiskt bruk av narkotika och alkohol. Ungefär 15-20 procent av de som dricker alkohol blir beroende. Somliga kan ha en sund relation till alkohol hela livet, medan andra blir beroende redan som unga. Vem som kommer att drabbas går inte att veta i förväg. Därför är det viktigt att arbeta preventivt för att tidigt upptäcka personer med risk för beroende.

Riskbruk ska upptäckas av primärvården
Många unga män och kvinnor söker sig till primärvården för somatiska symptom, som exempelvis magont, huvudvärk eller sömnproblem. Att det ibland även finns ett riskbruk eller missbruk av alkohol eller tabletter är väl känt. Primärvården bör därför kunna vara en viktig aktör för att tidigt upptäcka missbruk och det bör finnas såväl kompetens som organisatoriska strukturer som stödjer detta.

Det är viktigt att samverkan mellan primärvården, psykiatrin, beroendemottagningar och socialtjänsten fungerar. Samtidigt framhålls primärvården som en svag länk för att kunna ta fram överenskommelser mellan huvudmännen. Primärvårdens breda och delvis otydliga uppdrag anges som orsak till primärvårdens bristande medverkan. Detta i kombination med hög personalomsättning, ekonomiska och organisatoriska system som inte premierar samverkan samt en fragmenterad organisation uppfattas påverka primärvårdens incitament och förutsättningar för att arbeta med överenskommelser.

Beroendesjukdomar kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att förhindra och snabbt lindra att riskbruk övergår till missbruk. Liberalerna vill inrätta specialiserade hälsomottagningar för patienter med komplicerade behov. Patienter ska kunna få vård av en specialist på deras sjukdom redan på vårdcentralen.

Ungdom fri från narkotika
Det sociala trycket är stort för den som brottas med ett missbruk. Berusande medel kan vara lättare att avstå om fler i en närhet är nyktra. Och omvänt: Det är svårare att stå emot om alkoholen präglar gemenskapen. I det så viktiga förebyggande hälsoarbetet ska barn och unga prioriteras när det gäller att förhindra tobaksdebuten och användandet av alkohol.

Liberalerna anser att initiativ till åtgärder mot användning av anabola steroider och narkotika är viktigt. Den verksamheten ska följas upp och vid behov intensifieras. I FN:s barnkonvention är fastslaget skyldigheten att, t ex genom upplysning, skydda barn från
narkotika. Det är mycket viktigt att detta följs.

Liberalerna vill:

  • Bedriva en uppsökande verksamhet med vård för hemlösa i Örebro län
  • Säkra gömda och papperslösa flyktingars tillgång till sjukvård
  • Utöka arbetet med infektionssjukdomar och sprututbytesverksamhet
  • Hitta riskgrupper och ge dem tidigt stöd och hjälp för att undvika missbruk
  • Ge barn och unga en uppväxt fri från narkotika