Se alla

Psykiatri

Psykiatrins måste präglas av en större flexibilitet och kvalitet så att patientens och de
anhörigas önskemål så långt som möjligt uppfylls. För att detta ska bli möjligt måste olika behandlingsverksamheter finnas, såsom behandlingshem, arbetsträning, gruppbostäder, eget boende, socialt stöd mm.

Tillgänglig vård för psykisk ohälsa
Vård för psykiska besvär ska vara lika tillgänglig som annan vård. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning och människor med psykisk sjukdom är bland de mest sårbara i sjukvården. Tidiga insatser och förebyggande arbete är oerhört viktigt. Psykologer, kuratorer och psykiatrisk kompetens måste vara enkelt tillgänglig i primärvården. Det måste bli enklare att få tid hos psykolog och kurator både inom primär- och specialistvården.

Väntan på psykiatrisk vård måste hanteras bättre
Akutpsykiatrisk vård ska likställas med annan akutvård. Ofta hinner mild psykiskohälsa utvecklas till allvarligare ohälsa under väntetiden. En bättre prioritering av resurser måste till och rätt vård ska ges på rätt nivå. Den som inte är i behov att specialiserat psykiatriskt stöd ska inte få vänta i onödan utan ska hänvisas till rätt vårdnivå.

Barn och unga ska inte vänta hos psykiatrin
De långa väntetiderna som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin måste bort. Väntetiderna på barn- och ungdomspsykiatrin ska aldrig accepteras utan insatser måste göras omedelbart för att minska köerna. Pandemin har skapat många sår hos barn och unga och detta är något som kommer vara en stor samhällsutmaning framöver. Alla aktörer som arbetar med barn och unga måste samverka för att tidigt upptäcka unga med ätstörningar. Det behövs ett ökat antal platser på inrättningar så som ätstörningsmottagningen då vi ser en ökning av personer som insjuknar i ätstörningar inte minst bland unga.

Fler måste få möjlighet att söka sig till elevhälsan
Digitala mottagningar i samarbete med kommunernas elevhälsa kan vara en lösning för att fler kan söka hjälp för psykisk ohälsa. En digital elevhälsa skulle möjliggöra för elever som exempelvis är hemmasittare eller inte vågar ta steget in i elevhälsans väntrum.

Ingen ska falla mellan skolar på grund av psykiska problem
Samarbetet mellan kommunerna och regionen måste förbättras så att patienterna inte kommer i kläm eller kastas runt mellan olika vårdgivare. Det behövs bättre utbildning av personalen samt en ökad vilja att hitta framkomliga lösningar. Patienten måste alltid sättas först. Samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Regionen måste förbättras. I det arbetet kan anhöriga och patientorganisationer vara mycket betydelsefulla.

Barn med höjd risk för psykisk ohälsa
Barn med en oidentifierad neuropsykiatrisk diagnos löper större risk för psykisk ohälsa om de inte får stöd och hjälp. Barn som är stökiga i skolan kan ofta ha en underliggande diagnos och utan rätt insatser kan det drabba barnets utveckling negativt.

Risksökande och självskadebeteende kan vara tecken på psykisk ohälsa och måste bemötas på ett tidigt stadium innan det är försent. Obehandlad kan det leda till att barn senare i livet utvecklar en beroendeproblematik genom självmedicinering.

Psykiatrisk äldremottagning
Den psykiska ohälsan kan se olika ut hos olika åldersgrupper. Medvetenheten kring ens egna psykiska välmående kan vara sämre hos äldre samtidigt som dessa gruppen i högre utsträckning kan drabbas av annan ohälsa. Därför behövs specialiserade mottagningar inom vården för äldre som kan identifiera psykisk ohälsa där den ordinarie vården kan förbise de signaler och tecken på ett bristande psykiskt välmående.

Psykiatriambulans
Patienter med oro, ångest eller med suicidrisk måste snabbt kunna få hjälp från vården. Idag omhändertas alltför ofta människor med akut psykisk sjukdom av polisen inför grannar och andra vittnen som hämtar och skjutsar individen till vården. Det är inte rimligt att sjuka människors i akut kris behandlas på ett sådant sätt att de upplever sig som brottslingar eller att de inte får möta människor med rätt vårdkompetens i första skedet. Samtidigt leder detta till att polisen blir allt mer belastade som i sin tur leder till att polisen tvingas prioritera uppgifter de egentligen inte har kompetens till att lösa.

Med hjälp av en psykiatrisk blåljusenhet kan patienten få ett bra bemötande från början och vårdpersonal kan tidigt göra  bedömning av rätt vårdnivå. För patienten är det mindre stigmatiserande att möta en ambulans med specialistutbildad personal än en polis.

Liberalerna vill:

  • Att psykiatrin ska präglas av en större flexibilitet
  • Öka människors förståelse för psykisk ohälsa
  • Utöka barn och ungdomspsykiatrin så att köerna försvinner
  • Skapa en verksamhet med psykiatrisk ambulans etableras i länet
  • Etablera digitala mottagningar även inom elevhälsan för att fler ska våga och kunna
    söka sig till elevhälsan