Se alla

Hälso- och sjukvård

En av grundstenarna i ett välfärdssamhälle är en väl utbyggd och en välfungerande hälso- och sjukvård.

Sjukvården ska finansieras solidarisk och vara jämlik. Detta för att alla ska kunna garanteras en god vård oavsett ekonomiska förutsättningar. En viktig utgångspunkt är att vården i största möjliga utsträckning ska bygga på patienternas fria val där det finns konkurrens mellan offentlig och privat vård.

Närdemokratisk sjukvård
Sjukvården ska vara under demokratisk kontroll. Det innebär att det måste finnas förtroendevalda som är lyhörda för människors önskemål och synpunkter. Insynen i regionens ärenden måste stärkas för medborgarna. Öppenhet och transparens måste prägla regionens politiska processer.

En organisation med hög kompetens
Vården skall hålla en hög kvalitet på alla plan. Därför måste det finnas klara mål för vad som ska åstadkommas och man måste kontrollera att målen uppnås. Liberalerna ska verka för att alla personalkategorier ska engageras i ett kvalitetssäkringsarbete. All sjukvårdspersonal måste tillförsäkras regelbundna övningar för att vara redo att agera vid större hälsokriser, katastrofer och situationer med omfattande samhällspåverkan.

Valfrihet är en självklarhet
I enlighet med socialliberal grundsyn ska hela samhället präglas av valfrihet och mångfald. Vården ska utformas med hänsyn till människors integritet och i samråd med den det gäller. Det är viktigt att vården blir mer tillgänglig genom fler mottagningar som håller kvällsöppet.

Alla ska kunna ha råd med en god hälsa
Högkostnadsskyddet för läkemedel bör ändras så att alla har råd att köpa ut sina läkemedel. För den som är i behov av dyra läkemedel kan bristen på möjlighet att dela upp sin betalning leda till ekonomiska konsekvenser i vardagen. Att spara ihop till sina mediciner bör inte vara en förutsättning utan möjligheten till att dela upp sin betalning av läkemedel under ett år måste bli verklighet.

Nya rön ska innebära nya arbetssätt
Det är viktigt att regionen hela tiden följer forskning och olika projekt och överför forskningsresultaten in i vården. Detta kräver ett nära samarbete mellan olika utbildningsaktörer och regionen.

Ingen får glömmas bort i vårdkarusellen
Samarbetet mellan olika sjukvårdsinrättningar i länet är viktig och stärker vården. Äldre som har svårt för hantera sina vårdkontakter ska inte lämnas i ovisshet och glömmas bort på grund av en bristande samordning. Gränsdragningar inom sjukvården måste bli tydligare och vem som har ansvar för vilka patienter måste bli bättre. Regionen har det övergripande medicinska ansvaret oavsett om vårdnaden sker i kommunal eller privat regi. Brister inom ansvarsfördelning och samarbete ska inte få drabba den enskilda människan.

Medmänsklig sjukhusvistelse
Bristande socialt nätverk och dåliga svenskkunskaper kan göra långa sjukhusvistelser mycket ensamma. En fikastund eller ett sällskapsspel kan göra skillnad för en ensam patient. Vi vill därför att ideella föreningar ska kunna erbjuda sällskap av volontärer.

Mat och måltider är delar av vården. Längre vårdtider ökar risken för undernäring, infektion och följdsjukdom. Patienter ska få näringsrik, god och varierad mat som serveras när de än är hungriga och kan delas med anhöriga. Vi vill ge sovplats för minst en förälder i all barnsjukvård. På sikt ska en anhörig kunna sova även hos vuxna patienter. Rörligheten i sjukvården måste öka, så att den som bor i ett annat län kan behandlas där de anhöriga bor.

Vårdens resurser måste få öka
Varje människa ska själv äga frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter och anhöriga stärks av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör deras sjukvård personlig och som ser individens enskilda behov. Vi anser att patienterna ska välja vård, inte regionen. Vårdvalet i primärvården har ökat tillgängligheten. Det ger ett bra bemötande och gör att patienter får vård snabbare.

Dra inte undan mattan för privata vårdgivare
Det finns många goda skäl för att öka antalet alternativa vårdgivare vid sidan av regionens egna institutioner. De förnyar vården och skapar valfrihet tillsammans med att fler aktörer ger ett större utbud. Därtill är det en fördel för anställda om de har fler arbetsgivare att välja mellan.

Det måste bli ett slut på säljverksamhet via regionen. Det är inte rimligt att ambulanssjukvården i Region Örebro län saluför evenemangssjukvård som exkluderar privata vårdgivare och undergräver sund konkurrens. En fortsatt oreglerad evenemangsverksamhet riskerar att urholka såväl patientsäkerheten som den offentligt finansierade sjukvårds- och
räddningsverksamheten. Det är inte en regions uppgift att svara för sjukvårdstjänster vid publika evenemang. I kommunikationen med länsinvånarna måste det tydligare framgå att det även finns privata vårdgivare. Villkoren för privata vårdgivare ska vara likvärdiga med offentliga vårdgivare.

Karriärmöjligheter inom kvinnodominerande yrken
Vården har många yrkesgrupper som är tungt kvinnodominerande men inte har samma möjligheter till karriär som övriga yrkesgrupper. Inom Region Örebro län ska det vara lika stora möjligheter att göra karriär inom samtliga yrkesgrupp oavsett om de är kvinnodominerade eller inte.

Två stora yrkesgrupper där karriärmöjligheterna måste stärkas är för sjuksköterskor och barnmorskor. Ett steg i det är att införa förstasjuksköterska och förstabarnmorska som ett led i att skapa större möjligheter för den som vill ta större ansvar på arbetsplatsen och en högre lön som bevis för detta.

Höga krav på blåljuspersonal
Ambulanssjukvården behöver ställa krav på att erforderligt utbildad personal bemannar akutambulanserna i länet. All ambulanspersonal ska vara blåljusbehörig och tränad för att framföra ambulanser under utryckning. Den som är i nöd och behöver akut sjukvård ska känna sig trygg med att den som kommer till undsättning har den utbildning och fysiska förmågan som krävs för att klara av situationen.

Liberalerna vill:

  • Finansiera sjukvården av oss alla gemensamt och solidariskt
  • Skapa en sjukvården om bygger på patientens fria va
  • Erbjuda en vårdgaranti för alla diagnosgrupper
  • Göra betalning av läkemedel möjlig att kunna delas upp över ett år
  • Tydliggöra vad som är regionens uppdrag
  • Samarbeta med ideella föreningar som kan ge patienter sällskap
  • Ge anhöriga goda möjligheter att stödja
  • Låta svårt sjuka vårdas nära anhöriga, oavsett var i landet de bor
  • Säkerställa att blåljuspersonal ska ha rätt möjlighet för att utföra sitt uppdrag