Se alla

Funktionsrättsfrågor

Politik för människor med funktionsnedsättning handlar om frihet.

Samhällets insatser för människor med funktionsnedsättning ska anpassas till den enskilda individen. Den enskildes valfrihet i hur hjälp och stöd utformas är en viktig utgångspunkt

Utvecklingen inom hjälpmedelsområdet måste stimuleras och avancerade hjälpmedel måste komma personer med funktionsnedsättning till del, även om det i många fall kan vara kostnadskrävande.

Sjukvårdsinformation ska anpassas och finnas tillgänglig för alla. Tolkhjälp ska finnas lätt tillgänglig. Personal ska ha god kunskap om dolda funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill ta tillvara den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom funktionsrättsrörelsen och patientorganisationerna.

Personer med funktionsnedsättning har i dagens stressade arbetstempo svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det är viktigt att verka för att personer med funktionsnedsättning får arbete. Detta kan bland annat ske genom ekonomiskt stöd till handikappanpassning av arbetsplatser och utbyggt lönebidrag

Funktionshindermottagningar
Den som har ett funktionshinder har ofta andra behov inom vården. Kompetensen kring bemötandet och hanterandet av patienter med varierande funktionshinder är inte en självklarhet inom alla regionens verksamheter. Därför behövs mottagningar där denna
kompetens kan koncentreras och bättre svara upp för det vårdbehov som invånare med funktionshinder har.

Region Örebro län ska säkerställa att stödet som går till patientorganisationer vilar på vetenskaplig grund. Organisationer som bygger sin verksamhet på tveksamt vetenskapligt underlag ska inte erhålla något bidrag.

Liberalerna vill:

  • Ge människor med funktionshinder lika rätt till jämlikhet i levnadsvillkor
  • Stimulera utvecklingen inom hjälpmedelsområdet
  • Tillgängliggöra all offentlig miljö för alla
  • Göra regionens information förståelig för samtliga länsinvånare
  • Öka kunskapen inom vården om dolda funktionsnedsättningar
  • Etablera funktionshindermottagningar inom primärvården