Se alla

Primärvård

Primärvården ska vara lättillgänglig och finnas nära människorna. Det är inom primärvården det grundläggande ansvaret för befolkningens hälsa finnas.

Fast läkarkontakt ska vara en självklarhet
Primärvården ska stärkas. Det innebär fler fasta läkare och sjuksköterskor för att öka kontinuitet och patientsäkerhet. En fast vårdkontakt och möjlighet att välja sin egen husläkare ska tillgodoses.

Tillgänglig vård
Primärvård är en vital del av hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården såväl via telefon som digitalt. Vägen in till vården ska motsvara människors olika förutsättningar och behov. Den digitala vården ska utvecklas så väl i relationen vårdcentral och vårdtagare som mellan olika vårdnivåer.

Jourmottagningar är en trygghet för medborgarna och de ska stärkas med utökade öppettider. När stora patientgrupper förts över från sjukhusen till primärvården måste primärvården byggas ut så att tillgängligheten inte minskar. Skillnaderna i avstånd till närmaste vårdcentral får inte bli för stora beroende på vart i länet man bor.

Bättre anpassad kompetens
En åldrande befolkning ställer krav på god kunskap och kompentens kring den äldre människans hälso- och sjukvård. Primärvården ska stärkas med mer geriatrisk kompetens.

Vården och omsorgen om de som behöver vården oftast ska fungera sömfritt. Det innebär en fortsatt utbyggnad av mobila team som möter patienter i hemmet med den kompetens som krävs. Det innebär färre akutbesök, färre återinläggningar, en bättre förebyggande vård och enklare att komma hem när en sjukhusvistelse varit nödvändig.

Första linjen för psykisk ohälsa
Allt fler patienter söker vård för såväl psykiska som psykosociala besvär. Den psykiska hälsan behöver i större utsträckning bli en del av den ordinarie primärvård och vården som erbjuds på vårdcentraler. Det är därför viktigt att det finns tillgång till kuratorer och psykologer i primärvården.

Liberalerna vill:

  • Etablera ett system där du kan välja din egen husläkare
  • Bygga ut primärvården så att tillgängligheten ökar i hela länet
  • Ökad den geriatrisk kompetens i primärvården
  • Skapa fler äldrevårdcentraler i länet
  • Ta tillvara olika personalgruppers yrkeskunskap, inte minst inom folkhälsoarbetet