Se alla

Länssjukvård

Demografiska förändringar med en ökande och allt äldre befolkning gör det nödvändigt att sjukvårdsorganisationen i regionen blir mer flexibel. Resurser måste kunna omfördelas från de områden där behoven minskar till områden där de ökar.

Akutsjukvård på samtliga sjukhus
Inom regionen finns idag två lasarett och ett universitetssjukhus, med akutsjukvård dygnet runt, Lindesbergs lasarett, Karlskogas lasarett och Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Liberalerna anser att det är viktigt att slå vakt om en jämlik akutsjukvård i hela länet. Länsdelslasaretten ska erbjuda alla invånare i närområdet god sjukvård. För att detta ska vara möjligt måste regionen hela tiden se över verksamheterna, så att de samlade resurserna används på rätt sätt. Det handlar även i stor utsträckning om att tillgodose bemanningen för framtiden. Därför vill Liberalerna se att regionen utreder behovet av fler utbildningsarenor för vårdpersonal, dels vid Örebro universitet och dels vid någon av länets folkhögskolor.

Specialisering av sjukvård kapar vårdköerna
Akutmottagningarna vid universitetssjukhuset dras med långa köer och onödigt långa väntetider. Samtidigt lider länsdelslasaretten av brist på personal och specialistkompetens. Som en konsekvens stängs vårdplatser ner och köerna till universitetssjukhuset ökar. I en tid av ständiga centraliseringar lever de små sjukhusen farligt. Den överhängande risken är att stängda vårdavdelningar leder till att mer av vården läggs på USÖ.

Inom framtidens sjukvård måste hela länet leva. Liberalerna vill ge lasaretten förutsättningar att finnas kvar av egen kraft. För att de ska vara möjligt behöver lasaretten ytterligare specialiseras. Genom en ökad specialisering får alla sjukhus en möjlighet att leverera vård i toppklass och stärker sin ställning som en viktig bit av vårdpusslet i Örebro län. De mindre sjukhusen ska finnas kvar oberoende av vilka politiska vindar som blåser.

Mellanvårdplatser
När antalet vårdplatser minskar på sjukhusen är det oerhört viktigt att samarbetet med kommunerna fungerar bra. Patienter får ej skrivas hem för tidigt och kommunerna ska i god tid förvarnas när en patient skrivs ut. Det är helt avgörande att det finns behandlingsplaner klara. För den som är färdigbehandlad men inte utskrivningsklar saka det finnas mellanvårdsavdelningar

Liberalerna vill:

  • Bevara länslasaretten och stärkas deras roll
  • Öka specialiseringen av länets sjukhus
  • Ge sjukhusen i uppdrag att tillhandahålla mellanvårdsplatser