Se alla

Kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik underlättar för länsborna att ha en viss frihet vid val av
boende, arbete, fritidsverksamhet mm. Dessutom är kollektivtrafiken miljövänlig.

Ekonomiskt hållbar kollektivtrafik
Biljett intäkterna bör ge en skälig täckning av kostnaderna. Därför måste taxesystemet kontinuerligt ses över och skattefinansiering bör ej överstiga 40 %. Kommunala bussbolag vill vi inte komma tillbaka till. Vad gäller tågtrafiken är regionen en lämplig motpart i
förhandlingarna med staten som ombyggd trafik i Mälardalen och Bergslagen.

Rusningstrafiken får inte utvecklas till en rusningstragik
Kollektivtrafiken är en tjänst som kan väljas, men också väljas bort. För att fler ska välja kollektivtrafiken framför andra trafikslag så måste kollektivtrafiken vara attraktiv, trygg, tillgänglig och fungerande. Det skapas dels genom att den byggs ut för att möta det ökade behovet av transporter och genom att skapa nya resvägar, dels genom att vi vårdar den som redan finns och gör den än bättre, så att fler kan och vill resa med kollektivtrafiken.

Upprustning och underhåll i kollektivtrafiken
Trygga och inbjudande resenärsmiljöer är viktigt för att upprätthålla och stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ökar inte viljan att åka kollektivt och ska därför fortsatt prioriteras och åtgärdas fort. Att rusta
stationer, öppna upp fler ingångar där så är möjligt och förbättra städning och allmänt underhåll samt se över bytespunkterna leder kanske inte alltid till att höja kapaciteten nämnvärt i kollektivtrafiksystemet, men det ökar trivseln och tryggheten och kan därmed öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.

Modern trafikpolitik handlar inte bara om att bygga nytt. Den handlar också om att vårda det vi redan har, och göra det bättre. Underhåll av befintlig infrastruktur får inte heller negligeras – resenärerna bryr sig inte om var felet ligger eller vem som är ansvarig. Kollektivtrafiken ska fungera.

Lägre pris för långa sträckor
För att uppmana pendlare att välja bussen istället för bilen behöver det bli billigare ju längre man åker, inte dyrare. Den som pendlar från Kopparberg till Örebro ska ha mycket förmånliga priser om den väljer bort bilen för bussen. Den samhällsekonomiska vinsten att få pendlare att välja kollektivtrafik längre sträckor istället för bilen över vägar de minskade intäkter som det skulle innebära.

Färdtjänst som arbetsresor
Färdtjänstresor till och från förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag ska underlättas och främjas för att alla människor ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stärker demokratin. Likaså ska personer med funktionsnedsättning ha bra förutsättningar för att  kunna använda färdtjänsten i sitt arbete eller under studietiden. För att färdtjänsten ska underlätta för deltagande på arbetsmarknaden för dem som kan och vill måste bedömningarna av vad som är arbetsresor respektive tjänsteresor ses över. Funktionsnedsatta ska ha bra förutsättningar att delta i arbetslivet, som anställd eller egen företagare.

En utbyggd regional tågtrafik
Den regionala tågtrafiken binder samman länets kommuner med varandra och kringliggande kommuner och destinationer i närliggande regioner. Tåget är det snabbaste trafikslaget för den som pendlar och det i överlag mest miljövänliga om man räknar bort cykeln. Därför behöver möjligheten för att tågpendla inom och ut från regionens orter öka.

En målsättning är att det ska vara lätt att resa med tåg mellan regionens centralorter inom varje kommun. Det bör även undersökas i samverkan med kommuner och trafikverket vilka mindre orter som idag saknar tågtrafik men har möjlighet genom nyinvesteringar att etablera tågtrafik för pendlare och övriga resenärer.

Lättare att kombinera olika resesätt
Kollektivtrafiken i Örebro län ska utgå ifrån möjlighet att kombinera olika resesätt. Den som åker buss på landsbygden ska ha goda möjligheter att parkera sin cykel vid en busshållplats och ta med sin cykel på bussen. Det är även vara lätt att ta buss och bil till tågstationer och från tågstationer vidare med andra trafikslag.

Landsbygdsbussar är en grundläggande samhällsservice
Kollektivtrafiken på landsbygden är en avgörande del för att binda ihop länets olika orter och samhällen. Erbjudandet och utbudet av kollektivtrafik måste utgå ifrån andra premisser än den linjetrafik som planeras i tätorter.

Tillgången till kollektivtrafik på landsbygden är även i högre grad en demokratisk fråga. I de fall då linjetrafik ska planeras om ska alla de som nyttjar och berörs av förändringen inkluderas och informeras om förändringsarbetet.

Kollektivtrafiken ska tillgängliggöra kultur i länet
Det finns en stort och högkvalitativt kulturutbud runt om i hela länet både i tätorter och ute i glesbygden. Regionens kollektivtrafik ska ha ett ansvar över att säkerställa goda kommunikationer till de platser som är en del av kulturen i länet.

Barn och unga runt om i länet ska få tillgång till att uppleva konst och kultur utanför deras hemort. Kollektivtrafiken han här bidra till att i samarbete med skolor och föreningar runt om i länet stödja med transporter för dessa ändamål.

Samägande av bussbolag förhindrar den lokala demokratin
Region Örebro län äger tillsammans med Region Västmanland det gemensamma bolaget Svealandstrafiken som driver kollektivtrafik i båda länen. Ett gemensamt ägande av bolaget förhindrar lokala politiska beslut då både parter måste vara överens om styrning av bolaget. Då Örebro och Västmanland är två distinkt olika politiska och geografiska området finns risk för att en oenighet skapar lokaldemokratiska problem i styrningen av kollektivtrafiken. Därför bör Region Örebro län inte ägda bussbolag tillsammans med någon annan part utanför Örebro län.

Liberalerna vill:

 • Hålla en väl fungerande kollektivtrafik i länet
 • Ge rätt ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken
 • Skapa goda förhållande för både kollektivtrafik och bilism i tätorter
 • Rusta upp hållplatserna inom kollektivtrafiken
 • Göra det förmånliga att pendla långa sträckor med buss
 • Att regelverket för arbets- och tjänsteresor ses över för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden
 • Se över behovet av fler tågstationer och stop i länet
 • Utöka möjlighet att kombinera kollektivt resande med andra resesätt
 • Säkerställa en stabil kollektivtrafik på landsbygden
 • Låta kollektivtrafiken bidra till kulturens tillgänglighet
 • Avbryta samägandet av Svealandstrafiken AB med Region Västmanland