Se alla

Energi

Om vi ska nå klimatmålen måste vårt samhälle ställa om till ett fossilfritt och effektivt energisystem. Region Örebro län stödjer näringsliv, kommuner och myndigheter när det
kommer till arbetet med energiomställningen.

Laddinfrastruktur för anställda och besökare
För att Örebro län ska få en fungerande laddningsinfrastruktur krävs det att det finns laddningsstationer i hela länet, inte bara i Örebro kommun. På regionens parkeringsplatser bör det finnas publika laddningsstationer för elfordon. Det finns just nu endast publika laddningsstationer på ett av regionens sjukhus, Universitetssjukhusets parkering. Fler av länets invånare måste få möjligheten att använda sig av elfordon.

Miljövänlig vätgas inom industrin
I Örebro län är förutsättningarna för vätgasproduktion optimala. Regionen har gott om el från solkraft och en snabbt växande andel vindkraft. Därför har regionen länge försökt attrahera industri som behöver stora mängder förnybar el till sin verksamhet. Till exempel vätgasproduktion är en elintensiv industri som ger andra samhällsvärden. Vätgas kan lagras och energin kan användas senare.

Översyn av vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald
Den småskaliga vattenkraften är en viktig del inom den lokala energi och kraftförsörjningen men stora delar av vattenkraften byggdes under en tid då miljöaspekter som biologisk mångfald fick stå tillbaka.

Idag vet vi att vattenkraften påverkar stora delar av naturen om och kring dessa vattendrag och stora påfrestningar på naturen kan drabba den biologiska mångfalden. Därför behöver regionen se över och bidra till att göra den småskaliga vattenkraften i länet mer miljövänligt ur ett naturperspektiv.

Drivmedel
Regionens miljöarbete ska inte låsa fast vid enskilda drivmedelsslag. Biogas fyller en funktion i mixen av drivmedel men nya alternativ som vätgas bör även planeras in i arbetet med förnybara och miljövänliga energikällor. Fossila drivmedel ska fasas ut.

Liberalerna vill:

  • Att det ska finnas laddstationer på parkeringsplatser i anslutning till regionens sjukhus, lasarett och vårdcentraler i hela länet
  • Stödja utvecklingen av bränsleinfrastruktur för vätgas
  • Bidra till industrins omställning av energianvändning
  • Säkerställa den biologiska mångfalden beroende av länets vattendrag