Se alla

Ett starkare Europasamarbete

I en värld som blir allt mer globaliserad är det betydelsefullt att Region Örebro län deltar i internationella samarbeten. Vi står inför många internationella problem som kräver internationella samarbeten och lösningar. EU-samarbetet ska bli en självklar del hos alla länets aktörer.

Liberalerna vill:

  • Öka andelen EU-medel i projekt i länet
  • Tillgängliga nationsflaggor för flaggning om behov skulle uppstå
  • Bidra till att miljöarbetet får en bättre styrning och uppföljning på internationell nivå.

Det är av stor vikt att Region Örebro län deltar i internationella samarbeten. Regionen ska vara med i utbytet av kunskap, information och teknik. EU- samarbetet innebär möjligheter för att samarbeta med likasinnade aktörer och skapa nätverk med aktörer i andra länder. Mycket av samarbetet handlar om idéutbyte, lära med och av varandra. Internationella kontakter ska vara en självklar del av regionens verksamhet och att kunna ta emot utländska gäster och visa respekt genom att hänga upp nationsflaggor tillhörande den besökande delegationen.

Sverige är en del av den Europeiska Unionen. Samtliga kommuner, regioner, företag och föreningar har stora möjligheter genom de europeiska fond- och strukturprogrammen att stärka in verksamhet genom projekt och samarbeten finansierade av EU. För liberalerna är EU inte bara en union vi betalar en medlemsavgift till. Liberalerna ser det som en investering för alla de företag och medborgare som får ta del av fri rörlighet, fri handel och idéutbytet.

Regionen behöver bli bättre på att delta i projekt och söka EU-medel. Region Örebro län måste arbeta för att få en större del av medfinansieringen som tillgängliggörs genom EU:s strukturfonder, program och samarbeten. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Örebro län kan inte rädda klimat själva utan behöver tillsammans med världens största miljöorganisation hjälpa till för att minska vår klimatpåverkan. För att regionen ska nå de globala målen för hållbarutveckling enligt agenda 2030 krävs det ett starkare samarbete med EU:s samverkans organ. RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. För att få vägledning, uppföljning och samordning i de regionala insatserna för att rädda klimatet.