Se alla

Europa och internationalisering

Örebro i ett större sammanhang

I en värld som blir allt mer globaliserad är det betydelsefullt att Region Örebro län deltar i internationella samarbeten. Regionen ska vara med i utbytet av kunskap,information och teknik. EU- samarbetet innebär möjligheter för att samarbeta med likasinnade aktörer och skapa nätverk med aktörer i andra länder. Mycket av samarbetet handlar om idéutbyte, lära med och av varandra.

Ökade EU-medel till Regionen
Regionen behöver bli bättre på att delta i projekt och söka EU-medel. Region Örebro län måste arbeta för att få en större del av medfinansieringen som tillgängliggörs genom EU:s strukturfonder, program och samarbeten. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Fler interregionala projekt
Det är inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd i Europa, utan framför allt en effektiv inre marknad, investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. För en rikare region och ett rikare EU krävs det att medfinansieringen ökar samt en mer modern regionalpolitik med en internationell syn på tillväxt. Vi måste bli bättre på att utnyttja smart specialisering där vi kopplar samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden. Det är enkelt att skapa nya europeiska värdekedjor där vi tar vara på våra styrkor och hjälps åt.

Interregional miljöpolitik
För att regionen ska nå de globala målen för hållbarutveckling enligt agenda 2030 krävs det ett starkare samarbete med EU:s samverkans organ. RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. För att få vägledning, uppföljning och samordning i de regionala insatserna för att rädda klimatet.

Behovs inventering bland länets aktörer
För att länet ska få en bra avkastning av EU samarbetet krävs det att vi gör en behovsinventerings med länets aktörer för att kunna hitta lösningar och finansiering. Att identifiera de som skulle kunna ansöka om medfinansiering av EU eller samverkansområden
är första steget i ett djupare samarbete.

Liberalerna vill:

  • Öka andelen EU-medel i projekt i länet
  • Tillgängliga nationsflaggor för flaggning om behov skulle uppstå
  • Bidra till att miljöarbetet får en bättre styrning och  uppföljning på internationell nivå.
  • Skapa fler gemensamma projekt med andra regioner
  • Göra en behovsinventering bland aktörer i länet