Se alla

Miljö

Liberalerna vill ha en långsiktigt hållbar utveckling på miljöområdet för att möta framtiden med hållbara lösningar. Det handlar bland annat om att skydda människors hälsa, bevara biologisk mångfald, hushålla med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap.

Alla beslut ska vägas ur ett miljöperspektiv
Ett konsekvent miljötänkande baserat på kunskap ska genomsyra alla sektorer. Härvid ska varje sektor; jord- och skogsbruk, industri, kommunikationer, hushåll med flera ta sitt ansvar och det konkreta miljöarbetet beröra varje invånare. Miljökonsekvensanalyser bör ske före varje politiskt beslut som kan påverka miljön. Jämsides måste en internationell påverkan
bedrivas, då en stor del av problemen kommer utifrån.

Bättre miljöarbete genom EU
Vi anser att man genom olika konkreta åtgärder bör angripa försurningen, övergödningen och det marknära ozonet. EU kan vara ett effektivt instrument för internationella överenskommelser och förbud. En överföring av transporter till mer miljövänliga
kommunikationsmedel liksom satsning på noggrant upphandlad kollektivtrafik kan leda till förbättrad miljö.

Miljöforskning är en del av den regionala utvecklingen
För den regionala utvecklingen ska gå i en hållbar riktning är det viktigt att forskningen på kring hållbarhetsfrågorna får ett självklart utrymme inom tillväxtfrågorna. Det är då naturligt att satsa på forskning och kunskapsinhämtning på miljöområdet. Liberalerna vill därför att regionen bidrar till forskning som bedrivs inom de miljöområden som är viktiga för länet.

Elektrifiering
Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att drivmedel går från fossilt till förnybart. Ska det vara möjlighet behöver ett bättre arbete med en elektrifiering av fordonsflottan och av den infrastruktur som finns i länet.

Laddinfrastruktur behöver inviteras och installeras runt om i länet för att alla ska ha möjlighet att byta till ett miljövänligt fordon. Det ska även fortsatt arbetas med utvecklingen av el vägar för den tunga godstrafiken på mycket trafikerade vägsträckor.

Liberalerna vill:

  • Att det alltid görs miljökonsekvensbeskrivningar vid inköp
  • Att det finns miljöinriktad inköpspolicy att utsläppsbegränsningar
  • Bidra till forskning kring miljöfrågor av intresse för regionen
  • Fortsätta arbetet med att elektrifiera länets infrastruktur