Se alla

Demokrati

Demokrati kräver engagemang i samhällsfrågor. Att öka den enskildes medverkan i
samhällsbyggandet är en viktig uppgift för alla politiker. Den offentliga sektorn är till för att hantera medborgarnas gemensamma angelägenheter. Förtroendevalda ansvarar för resurserna och måste för medborgarna visa att skattepengarna används effektivt.

Unga måste bli en del av demokratin

Fler unga måste få engagera sig i politiken då antalet partipolitiskt aktiva minskar kraftigt särskilt bland unga. Att inrätta ett ungdomsfullmäktige kan stärka värdet av engagemanget för de ungdomar som har ett politiskt intresse.

Öka tilltron för politiken

En ökad tilltro för den politiska verksamheten i regionen behövs. När alla invånare känner att de har möjlighet att medverka ökar viljan till delaktighet. En välfungerande demokrati ger utrymme för medverkan och delaktighet för det ska vara möjlighet behöver förtroendevalda vara tillgängliga och lätta att få kontakt med.

Ge medborgarna valuta för skattepengarna

Servicen måste upprätthållas och förbättras. Effektivitet ska eftersträvas genom att man gör rätt saker på rätt sätt. Den invånare som vill granska hur Region Örebro län använder de skattepengar som betalas in till verksamheten ska ha full möjlighet att göra detta. Invånare i Örebro län ska känna att deras skatt används på ett proportionerligt sätt.

Tydlighet och insyn för medborgare

Att vara förtroendevald innebär flera roller, dels att företräda allmänheten, dels att vara ägarföreträdare. Det är viktigt att skilja på de olika rollerna. Kommunikationen från Region Örebro län ska ta hänsyn till detta.

Jämställdhet inom demokratin

Liberalerna som parti stävar efter en jämn åldersfördelning inom nämnder och styrelser samt att diversifierad kompetensbredd inom förtroendemannakåren. Alla ska ha lika stora möjligheter att delta i det politiska arbetet.

Liberalerna vill:

  • Stärka tilltron till den politiska verksamheten
  • Skapa en mer transparent beslutsfattande
  • Ge ungdomar utökad möjligt att delta i politiken
  • Arbeta för en jämställd demokrati