Se alla

Kultur

Ett fritt och vitalt kulturliv är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Dock har samhället ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet. Kulturen skapar även arbetstillfällen och inkomster, som är viktiga inte minst i glesbygden. I ett liberalt program för Örebro län har kulturen hög prioritet.

Värna om kulturinstitutionerna
Länsmusik, länsteater, länsmuseum och har stor betydelse för möjligheterna att ska ett rikt kulturliv i hela länet. Med regionen som huvudman för viktiga delar av länskulturen måste målet vara att fler länsinnevånare blir delaktiga av det samlade kulturutbudet.

Genom att ge kulturen en viktig plats i regionens verksamhet ges också möjlighet att stödja det stora frivilliga folkrörelsearbetet som utförts av många ideella organisationer som exempelvis ungdoms-, idrotts-, hembygds- och pensionärsorganisationer samt studieförbund.

Professionell kultur
Örebro län ska ha ett bra utbud av professionell kultur. Det ligger på regionen att bidra till att det blir möjligt. När kommunerna ansvarar för breddkultur behöver regionen samverkas och samordna med länets professionella kulturskapare för att ge hela länet ett stort och högkvalitativt kulturutbud.

Biblioteken är kunskapens infrastruktur
En väl fungerande biblioteksverksamhet är grundläggande för den länets kulturella och kunskapsmässiga infrastruktur. Region ansvar för länsbiblioteket måste tas på allvar och samtliga bibliotek i länet ska få det stöd de behöver från regionen för att bedriva en bra verksamhet. Det är även viktigt att inte glömma den roll som sjukhusbibliotek utgöra på regionens sjukhus. När kroppen vårdas behöver även sinnet stimuleras.

Regional kulturplattform
Regionen behöver på ett bättre sätt tillgängliggöra information om kulturmål och aktiviteter i länet. Ett arbete med att ta fram kulturkartor kan underlätta för länet aktörer inom kulturområdet att nå ut med sin verksamhet.

Det ska vara lika lätt för den lilla kulturföreningen som den populära kulturskaparen att nå ut med sin information till länets kulturintresserade. Regionen har ett ansvar för att föreningar och kulturskapare får denna möjlighet.

Liberalerna vill:

  • Att regionen medverkar till kulturutbud i hela länet
  • Att stödet till biblioteken ökar
  • Värna länets kultur institutioner
  • Underlätta för kulturskapare att nå ut med sin verksamhet