Se alla

Trafik

Örebro län behöver ett vägnät och en infrastruktur som möjliggöra goda resmöjligheter och som klarar av att hantera perioder av ökad trafik utan att drabba resenärer negativt.

Bygg ut E20:an till sex filer
Den överbelastade E20:an som går genom södra länet till Örebro stad är ett stort problem, med många olyckor och långa köer. Framförallt uppstår olycksrisken när många bilar, lastbilar och bussar trängs på de två filerna. Trängseln på E20:an påverkar även kringliggande samhällen negativt, när många fordon väljer andra mindre vägar istället. Liberalerna vill att E20:an byggs ut till sexfilig motorväg.

Vägarbeten får inte drabba pendlare negativt
Det måste finnas lämpliga vägar att välja som alternativa pendlingstråk vid vägarbeten och olyckor. För den som pendlar och reser inom Örebro län ska det alltid finnas alternativa vägval för att undvika köbildning på riksvägarna.

Vägarbeten ska planeras så att pendlare i god tid uppmärksammas och kan eftersöka hur resas restider påverkas. Det ska tydliggöras och möjliggöras en alternativ väg.

Säker pendling med bil
För den som pendlar tidiga morgnar och sena kvällar mellan bostad och arbete ska det kännas tryggt att resa på vägarna i Örebro län. Vid mörka regniga nätter vår och höst kan sikten vara mycket begränsad och innebära stora risker för de som har en tid att passa. Trafiksäkerheten och belysningen måste därför vara mycket god på de stora pendlingsstråken som finns inom länet. Ingen ska riskera en trafikolycka på grund av dåligt belysta vägar.

Ägare av enskilda vägar måste respekteras
Flera av de vägar som finns runt om i länet ägs och förvaltas av privata ägare, vägföreningar, samfälligheter och byalag. När nya resmål etableras och en utbyggnad av den naturnära turismen sker måste en utökad trafik på de privata vägarna ske i samförstånd med ägarna.

Det finns ett stort värde i att destinationer och naturnära miljöer har en god standard och skötsel av vägarna dit för resenärer. I de fall där ett ökat slitage uppstår på grund av investeringar i resmål genom den regionala utvecklingspolitiken ska vägägaren kompenseras för de extra kostnader som uppstår.

Liberalerna vill:

  • Bygga ut Europaväg 20 som går genom Örebro
  • Säkerställa att vägarbeten inom Örebro län inte drabbar pendlare negativt
  • Att resa med bil under dygnets mörka timmar ska kännas tryggt
  • Kompensera ägare av privata vägar vid ökat slitage på grund av den regionala
    utvecklingen