Se alla

Attraktiv arbetsgivare

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera och behålla kompetens inför framtidens utmaningar. En god arbetsplats kräver ett gott ledarskap. Chefer ska ha stort inflytande och gott administrativt stöd, kunskap om arbetsmiljö och kompetensutveckling. Löneutveckling, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och forskningstid är grundläggande.

Externt stöd i arbetsgivarfrågor
Regelbunden sakkunniggranskning av arbetsgivarfrågor där vår egen sjukvård får råd från de bästa ökar möjligheten till att inte fastna i en konserverande förvaltningskultur. Samtidigt måste vi bättre ta tillvara medarbetarnas förbättringsförslag och idéer. Alla yrkesgrupper behövs för att utveckla sjukvården.

Snabbare validering
Människor med utländsk vårdutbildning ska snabbt kunna tas tillvara. Vi behöver också bli en bättre arbetsgivare för människor med funktionsnedsättning. Omvårdnadskunskap ska finnas på alla nivåer.

Reducera administration
Onödig administration ska slopas och nödvändig omfördelas, bl.a. genom fler medicinska sekreterare. Vi vill låta medarbetare utmana dåliga regler och administrativa bördor.

Hälsosam schemaläggning
Personal ska ha hälsosam arbetstid och kunna arbeta enbart natt, kväll eller dag. Ingripande schemaförändringar ska göras i samråd med företagshälsovården. Ingen ska känna sig tvungen att jobba övertid.

Fler ska kunna specialisera sig i sitt yrke
Bristspecialiteter ska utbildas på betald arbetstid. Det här är något som idag är en självklarhet för läkare men inte andra yrkesgrupper inom Region Örebro läns verksamhet. Sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer för att nämna några grupper bör få bättre möjlighet till vidareutbildning

Liberalerna vill:

  • Förbättra arbetsgivarpolitiken genom oberoende granskning
  • Sätta fokus på ledarskapet i sjukvården
  • Underlätta vidareutbildning och ta tillvara medarbetares idéer
  • Ge sjukhuspersonal möjlighet till hälsosam schemaläggning
  • Minska administrationsbördan