Se alla

En värdig vård för äldre

Äldre människor får aldrig behandlas som ett kollektiv.

Bara för att en människa kommit upp i en viss ålder försvinner inte personligheten. Däremot försämras ofta förmågan att göra sin stämma hörd och möjligheten att hävda sina rättigheter. Därför är det viktigt att den omsorg och service de äldre har rätt till är flexibel och utformad efter den äldres individuella önskemål och behov.

Vård på äldres villkor
Vi lever allt längre, ofta friska och krya lång upp i åren. En åldrande befolkning innebär dock också att fler så småningom behöver såväl vård som omsorg. Vården måste ställas om för att kunna hantera en större grupp äldre personer med behov. En åldrande människa har särskilda förutsättningar och behov. Därför krävs ökad geriatrisk kompetens i vård och omsorg för att stärka vården av äldre.

En äldre person med komplexa vårdbehov ska enkelt kunna orientera sig i vården och få det stöd den behöver. Därför är en fast vårdkontakt samt kontinuitet i läkarkontakt viktig. Mobila team med hög kompetens ska fortsätta utvecklas i hela länet. Det är viktigt att vården av äldre inte institutionaliseras.

Psykisk ohälsa drabbar även äldre
Äldres psykiska hälsa måste prioriteras. Alltför många äldre lever med obehandlad depression. Suicidtalen är höga. En psykiatrisk mottagning specialiserad för äldre behövs.

Sammaverkan med civilsamhället, där patientföreningar är en del, ger en god grund för att stärka sammanhanget kring äldre personer. Ensamhet kan leda till psykosocial- och psykisk ohälsa. Att finnas i ett sammanhang är avgörande för hälsa och välbefinnande.

Sammanhållen vård för personer med stora behov och sköra äldre
Oräkneliga vårdkontakter och mycket ”spring” från hemtjänst och hemsjukvård är vardag för många, vilket kan bli otryggt och förvirrande. Det är inte den behövande människan som ska behöva samordna vården, det är kommunerna och regionen som tillsammans måste ta ansvar för en sammanhållen vård för multisjuka med många vårdkontakter, i alla åldrar.

En person som behöver äldreomsorg och hemsjukvård ska erbjudas att välja ett sammanhållet paket av vård och omsorg som också kan omfatta avancerad sjukvård i hemmet, rehab, geriatrisk vård och palliativ vård. Utbudet kan utformas inom en och samma vård- och omsorgsgivare, eller länkas samman genom nätverk av mindre aktörer. En sammanhållen vård kan också åstadkommas om regionen och kommunerna samverkar för att skapa fler mellanvårdsformer. Där kan boenden med direktansluten distriktssköterska vara en lösning.

Fler läkare i äldrevården
Äldre länsinvånare ska veta att vården finns när den behövs. Då och då, eller varje dag, hos husläkaren som man själv har fått välja. Det ska gälla inom hemsjukvården så väl som på äldreboendet.

Den medicinska kompetensen inom äldrevården måste säkras och uppgraderas. Det ska, jämte den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, finnas en medicinskt ansvarig läkare för äldreboendena eller särskilt boende för äldre. Avancerad sjukvård i hemmet ska fortsätta byggas ut. För att underlätta och påskynda rehabilitering av äldre personer efter sjukdom och skada bör det också finnas en tjänst med medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Ofrivillig ensamhet måste uppmärksammas i sjukvårdens kontakter med äldre
Ensamhet är ett stort samhällsproblem som skapar lidande och ohälsa i nivå med rökningens skadeverkningar. Sjukvården och kommunerna ska förmedla kontakt till organisationer och s.k. frivilligcentraler som gör volontärinsatser för att minska ensamhet och social isolering. Dessa organisationer bör få ekonomiskt stöd av regionen.

Vården i livets slutskede måste upprätthållas. Ett nära samarbete mellan kommuner och regionen är också här avgörande och måste förbättras. Palliativ medicin ska prioriteras. Ingen ska behöva dö ensam. Rätten till ett värdigt slut, till symtomlindring och att ha någon bredvid sig när man dör ska vara självklar.

Underlätta direktintag till geriatrisk vårdavdelning för äldre
Vård för äldre får inte försämras varför fler geriatriker bör anställas. Geriatriken innebär specialistvård för den äldre patienten med flera hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Det ska alltid finnas tillgång till geriatrisk kompetens på husläkarmottagningen i form av
specialist på vårdcentralen eller som etablerad konsultverksamhet från geriatriken.

Skapa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre
Vaccinering mot en rad sjukdomar kan minska lidande och främja hälsa och livskvalitet hos den äldre befolkningen. Genom ett strukturerat vaccinationsprogram ökar möjligheten till mer jämlik vaccinering.

Liberalerna vill:

  • Tillgodose individuella önskemål så långt som möjligt
  • Stärka samarbetet mellan kommuner och regionen
  • Skapa tydlighet i gränsdragning mellan kommuner och regionen
  • Utöka antalet geriatriker i vården av äldre
  • Erbjuda bättre vård för äldre med psykisk ohälsa
  • Öka samverkan med civilsamhälle för att stärka äldre personers förutsättningar
  • Göra den palliativa vården likvärdig i hela länet