Se alla

Tandvård

Det förebyggande arbetet är en viktig uppgift för tandvården. Det är viktigt att på olika sätt försöka förhindra att karies och andra tandproblem uppstår och att
tandvården har en förmåga att snabbt kunna sätta in åtgärder när tandtrollen varit framme. Alla länsinvånare ska tillförsäkras en god tandvård. Privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika.

Stärkt valfrihet för barntandvård
Liberalerna anser, att Region Örebro län ska stå för valfrihet inom barntandvården. Det innebär att valfriheten utökas och att det blir invånarnas val som avgör vilken tandläkare som ska behandla barnen.

God tandhälsa får inte bli en social markör
Regionen, som ansvarig för planering av tandvård i länet, ska stimulera och stödja de människor som av olika skäl har en eftersatt tandhälsa som t ex tandvårdsrädda och vissa socialt utsatta grupper.

Alla ska ha råd med tandvård
Klassklyftorna inom tandvården riskerar öka. Tänder är en del av kroppen och bör behandlas lika ur försäkringssynpunkt. På sikt, när ekonomin medger, bör tandvårdsförsäkringen och sjukförsäkringen samordnas till ett gemensamt högkostnadsskydd.

Informationsklyftan ska inte påverka hälsan
Regionens arbete med att nå ut till information om tandvårdsförsäkringar behöver i större uträkning rikta sig till de grupper som generellt har svårare att tillskaffa sig information. Förmånliga tandvårdsförsäkringar inom Region Örebro län måste därför marknadsföras till låginkomsttagare och andra socialt utsatta grupper. Brist på information ska inte drabba
privatekonomin genom avsaknad av en tandvårdsförsäkring.

Tandteknik på en fri marknad
Region Örebro län driver tandtekniskt verksamhet i egen regi trots att det finns en välfungerande fri marknad på området. Möjligheten för tandvården att i samarbete med egna tandtekniker genomföra komplicerande medicinska tandvårdsingrepp ska säkras. Däremot bör stora delar av den ordinarie tandtekniska verksamheten förläggas och beställas av aktörer på den fria marknaden.

Liberalerna vill:

  • Införa större valfrihet för barntandvård
  • Stödja människor med eftersatt tandhälsa
  • Införa ett gemensamt högkostnadsskydd för tandvård och sjukvård
  • Rikta marknadsföringen av tandvårdsförsäkringar till socialt utsatta grupper
  • Minska den tandtekniska verksamheten som drivs i egen regi.