Se alla

Folkhälsoarbetet

Liberalerna ser helst att länets invånare är så friska att de inte behöver vård på sjukhus. Detta är ett viktigt inslag i hög livskvalitet likaväl som tryggheten att veta att vård av hög kvalitet står till buds den dag det trots allt behövs.

Hälso- och sjukvården kan bidra för att stärka människors hälsa och ge stöd, men det är den enskilda människan som måste ta ansvar för sin egen hälsa och sina levnadsvanor. Hälso- och sjukvården ska erbjuda stöd för förändringar av levnadsvanor. Kunskap om hur de egna levnadsvanorna påverkar hälsan ska förmedlas från skolåldern och uppåt. Folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna ska vila på kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds.

Förebyggande vård sparar lidande och resurser
Förebyggande vård är humant och resurssmart. Kunskap och engagemang kring levnadsvanor och egenvård gör långsiktig skillnad. Liberalerna vill öka informationen om livsstil och hälsa till utsatta grupper och stärka det hälsofrämjande arbetet. Kunskap om äldres behov kan förhindra sjukhusinläggningar. Okunskap är kostsam och belastar de äldre. Det vore sannolikt en besparing att låta regionen utbilda personal i äldreboenden och elevhälsa.

Folkhälsan är ett samlat ansvar för hela samhället
Sedan många år har Liberalerna tillmätt det förebyggande hälsoarbetet stor betydelse. Främst av humanitära och livskvalitetsskäl, men även av ekonomisk anledning. Vi vet, att befolkningens hälsotillstånd till stor del beror på livsstilsfaktorer.

Det är regionens skyldighet att sprida kunskap om livsstilens betydelse så att individen kan göra rationella val. Härvid har regionen informations- och utvecklingsverksamhet i samverkan med andra aktörer en avgörande betydelse. Här ska särskilt nämnas folkrörelsens aktörer, som med oförtrutet ideellt engagemang erbjuder meningsfulla forum för människor. Oavsett om det gäller olika samfund eller nykterhetsföreningar, så är stödet till dessa organisationer ofta direkt avgörande.

Den existentiella hälsan får inte blir eftersatt
Det är viktigt att inte glömma bort den existentiella hälsans betydelse, vilken också har en särskild viktig plats genom de olika religiösa samfundens arbete vid länets sjukhus. Det är viktigt att inte ta samfundens engagemang och närvaro vid sjukhusen för given, utan möjliggöra samfundens närvaro i sjukhusmiljön.

Liberalerna vill:

  • Tillföra mer resurser till missbruksvården i länet
  • Sätta in kraftfulla insatser för att förhindra missbruk bland ungdomar
  • Etablera fler mottagningar för olika sorters beroendeframkallande ämnen