Se alla

Etik i vård och omsorg

Vårdarbetet bygger till stor del på relationer mellan människor. Det är viktigt att vården så långt som möjligt utformas i samråd med patienten och dennes anhöriga. Alla ska ha rätt till en individuell behandlingsplan och alla som söker sig till vården ska bemötas med kunskap och respekt.

Ett jämställt och jämlikt bemötande
De som arbetar med människor ska ha en medvetenhet om hbtqi, jämställdhet och jämlikhet. Att ge vård, kräver teoretiska kunskaper, men också praktiskt och känslomässigt kunnande inbyggt i en humanistisk människosyn.

Vårdpersonalen måste fortlöpande få utbildning i etiska frågor. Den etiska debatten måste alltid hållas levande och liberalerna vill allt kraftfullare lyfta fram värderingar som är förankrade i filantropisk och humanistisk tradition.

Mer än kött och blod
Existentiell hälsa är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar individens existentiella hälsa hur människor uppfattar sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Om människor kan känna förundran, inre lugn, hopp och finner styrka i sin tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan, enligt forskningen. Liberalerna tror en robust organisation för sjukhuskyrkan är viktig. Olika samfund gör stor skillnad för människor i sorg och kriser.

Etik är vetenskap och politik
De etiska frågorna får en allt viktigare betydelse i och med att nya forskningskunskaper öppnar vägar för en mosaik av möjligheter. Det är viktigt att etiska debatter förs fram i offentlighetens ljus så att alla kan ta del av och äga möjlighet att på olika sätt påverka
utvecklingen.

Liberalerna anser att prioriteringar inom vården ska göras utifrån principen om att alla har lika människovärde. Vi måste göra upp med föreställningar att sjukvården inte står pall vid exempelvis större olyckor eller pandemier. Vi kan inte acceptera en sjukvård som inte har överkapacitet och beredskap när det som bäst behövs.

Liberalerna vill:

  • Att alla invånare ska känna sig respekterade inom regionens verksamheter
  • Ge vårdens medarbetare kontinuerlig utbildning i bemötande frågor
  • Stärka den existentiella hälsan
  • Inkludera sjukhuskyrkans verksamhet i större utsträckning
  • Bidra till att öka intresset för vårdens etiska frågor