Se alla

Barnsjukvård

Samma förutsättningar till ett hälsosamt liv

Barnhälsovården har en viktig roll för att utjämna de skillnader i förutsättningar till en god hälsa som finns i länet. Goda möjligheter att samverka med andra viktiga aktörer såsom förskola, socialtjänst och andra kommunala ansvarsområden för att skapa trygghet och kontinuitet ska vara självklara.

De allra flesta barn ska ha möjlighet att få sina sjukvårdsbehov tillgodosedda i primärvården. Den digitala sjukvårdsrådgivningen för barn ska vara ett naturligt första val. För barn med korta eller kontinuerliga vårdbehov ska vården vara anpassad efter barns speciella behov, och involvera föräldrar eller andra nära anhöriga. Miljöer och vårdens utformning ska utformas för att på bästa sätt skapa en trygg situation för barnen, med positiva miljöer och tillgång till lek och stimulans och en hög kontinuitet hos den personal som barnen möter

Trygg övergång till vuxenvården för funktionshindrade barn
Funktionshindrade barn kan behöva omfattande kontakt med sjukvården. Samarbete med kommunerna hjälper familjerna. Familjer med sjuka och funktionshindrade barn ska erbjudas en samordnare. Fler ska få tillgång till habiliteringen. Barn med specialiserad fast läkarkontakt ska kunna behålla sin läkare som vuxna.

Fler familjecentraler
Liberalerna vill se fler familjecentraler där mödra- och barnhälsovård, SFI, öppen förskola och socialtjänst samlas för att stödja och ge kunskap och information. Vi vill satsa på ungas hälsa och göra psykisk hälsa till en del av elevhälsan. Vi vill också öka samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Förebyggande hälsovård som vaccinationer ska nå alla ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB).

Samverkan för de allra mest utsatta barnen
Samverkan mellan region, polis, socialtjänst, åklagarkammare och rättsmedicinsk kompetens behöver stärkas. En gemensam verksamhet behöver ha ansvar för utredningar som görs när barn kan ha utsatts för vålds- och sexualbrott. Det utsatta barnet ska inte behöva besöka olika verksamheter utan en och samma plats behövs där alla som behöver träffa barnen tar sig till.

Barn behöver stöd när anhöriga är sjuka
Kontaktvägarna behöver utvecklas mellan anhöriga och personal och goda erfarenheter spridas. Anhöriga måste också enkelt få kontakt med andra i liknande situation. Barn i sorg och anhöriga barn i familjer med kronisk eller obotlig sjukdom ska synliggöras och stöttas.

Liberalerna vill:

  • Starta fler familjecentraler.
  • Underlätta för familjer med funktionsnedsatta barn.
  • Låta barn med specialiserad husläkare behålla denna som vuxna.
  • Göra vården bättre på att möta och hjälpa anhöriga i kris och sorg, även de anhöriga som är barn.