Se alla

Fastigheter

Det är viktigt att lokalbehovet hela tiden ses över så att lokaler, som inte behövs för verksamheten, sägs upp så att inte onödiga lokalkostnader uppstår.

Miljö och klimatanpassade fastigheter
Samtliga lokaler som ägd och förvaltas av Region Örebro län ska ha en hög klass på miljö och hållbarhet. Solpaneler och insatser för biologisk mångfald på och runt omkring regionens fastigheter ska vara en självklarhet. Lokaler ska även vara energieffektiva och bidra till ett mindre ansträngt klimat.

Öka nyttjandegraden av specialiserade lokaler
Regionens specialiserade lokaler ska användas vad de är byggda för och ha en hög nyttjandegrad. Lokaler är dyra i både investering och drift. I de fall det finns möjlighet att hyra ut eller låta externa aktörer vara verksamma i dessa lokaler ska regionen ha en välvilligt inställt perspektiv för att hyra eller låna ut lokaler.

Flexibla lokaler
Vid ny– och ombyggnation är det viktigt att varje projekt noggrant granskas för att se om det går att bygga på ett billigare och mer funktionellt sätt. Lokaler som byggs idag ska vara funktionella en lång tid framöver. Planlösningar och byggnadsteknisk infrastruktur ska tillåta förändringar över tid och anpassning av lokaler till annat syfta än vid byggnation.

Översyn av regionens fastigheter
Regionen ska inte äga fastigheter i onödan. Finns fastigheter som andra har ett intresse av att köpa eller nytta ska regionen inte sätta stop för nyttig ekonomisk verksamhet. Fastigheter och lokaler som inte används eller nyttjas i tillräckligt hög grad för att ekonomiskt rättfärdiga ett ägande av fastigheterna ska avyttras.

Avskaffa Länsgården fastigheter AB
Regionen äger och förvaltar fastigheter genom det helägda aktiebolaget Länsgårdens Fastigheter AB. Frågor man kan ställa sig är: Har vi rätt antal fastigheter? Utnyttjar vi dem rationellt? Underhåller vi dem på rätt sätt? Ska regionen vara fastighetsägare? Liberalernas svar är nej. Vi anser att Länsgården Fastigheter AB kan säljas.

Liberalerna vill:

  • Att regionen vid framtida byggprojekt inför miljöanpassade lösningar
  • Öppna specialiserade lokaler för externa aktörers verksamhet
  • Tillgodose olika funktionsnedsatta gruppers önskemål och behov
  • Se över fastighetsbeståndet och endast behålla de fastigheter som behovet kräver
  • Sälja Länsgården Fastigheter AB