Se alla

Tillgänglig kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik underlättar för länsborna att ha en viss frihet vid val av
boende, arbete, fritidsverksamhet mm. Dessutom är kollektivtrafiken miljövänlig.

Liberalerna vill:

  • Skapa goda förhållande för både kollektivtrafik och bilism i tätorter
  • Göra det förmånliga att pendla långa sträckor med buss
  • Säkerställa en stabil kollektivtrafik på landsbygden

Regionens kollektivtrafik måste ses både ur ett marknadsperspektiv samt ett kompensatoriskt
perspektiv. Att resa inom Örebro län ska inte vara kostnadsfritt utan kollektivtrafiken ska i
större utsträckning öka sin självfinansiering. För att klara av en framtid med minskat
bilanvändande är det viktigt att kollektivtrafiken blir mer attraktiv som alternativ till bilen.

Kollektivtrafikens roll för rörlighet och tillgänglighet i glesbygden är viktig att slå vakt om.
För många som bor i glesbygd finns redan idag dålig tillgänglighet till linjetrafik och
pendlingsmöjligheter om bilen inte är ett alternativ. Det måste bli bättre. Den samhällsservice
som kollektivtrafiken innebär behöver stärkas i glesbygd och kostnaden för kollektivtrafiken
måste vara rimlig för den som väljer att pendla långa sträckor.

Du kanske också är intresserad av